نمایشگاه کتاب تهران (۱۳۹۱)

نمایشگاه کتاب تهران (۱۳۹۱)

تقدیر به عنوان ناشر برگزیده سال

تقدیر نمایشگاه کتاب

تقدیر نمایشگاه کتاب