تولید کتاب عشق می خواهد.          

    
مهدی آرام فر ، مدیر نشر تخته سیاه مانند بسیاری از ما که در شغلی خارج از رشته تحصیلمان فعالیت داریم ، پزشکی خوانده است، اما پزشک نیست. ناشر کتاب های کمک آموزشی (به خصوص کنکور) است با نزدیک به ...

edame

 

توضیح فرمت های کتاب انتشارات تخته سیاه توسط استاد آرام فر و استاد سرکشیک زاده