: 10

آموزش تشریحی دوازدهم زیست شناسی دکتر آرام فر

zist tashrihi

در کلاس شما تمامی مطالب زیست دوازدهم را فرا میگیرد و میتوانید در امتحان تشریحی زیست شناسی نمره 20 بگیرید .

به آموزش تشریحی دوازدهم زیست شناسی دکتر آرام فر امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...
قسمت های کلاس
فصل اول زیست دوازدهم

فصل اول : مولکول های اطلاعاتی نوکلئیک اسیدها همانندسازی دِنا پروتئین ها

فصل دوم زیست دوازدهم

فصل دوم : جریان اطلاعات در یاخته رونویسی به سوی پروتئین تنظیم بیان ژن

فصل سوم زیست دوازدهم

فصل سوم : انتقال اطلاعات در نسل ها ………………. 37 مفاهیم پایه انواع صفات

فصل چهارم زیست دوازدهم

فصل چهارم : تغییر در اطلاعات وراثتی ………………… 47 تغییر در مادۀ وراثتی جانداران تغییر در جمعیت ها تغییر در گونه ها

فصل پنجم زیست دوازدهم

فصل پنجم : از ماده به انرژی تأمین انرژی اکسایش بیشتر زیستن مستقل از اکسیژن

فصل ششم زیست دوازدهم

فصل ششم : از انرژی به ماده فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی واکنش های فتوسنتزی فتوسنتز در شرایط دشوار

فصل هفتم زیست دوازدهم

فصل هفتم : فناوری های نوین زیستی زیست فناوری و مهندسی ژنتیک فناوری مهندسی پروتئین و بافت کاربردهای زیست فناوری

فصل هشتم زیست دوازدهم

فصل هشتم : رفتارهای جانوران اساس رفتار انتخاب طبیعی و رفتار ارتباط و زندگی گروهی